nadace leontinkaGranty

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ 2022

Oprávnění žadatelé:

- občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů, popř. spolky (podle novelizace Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)

- obecně prospěšné společnosti

- církevní právnické osoby

- zapsané ústavy
- fyzické osoby

další subjekty,

 

jejichž hlavním předmětem činnosti je podpora aktivit zrakově postižených.

 

Termín vyhlášení: 12. 4. 2022

Termín uzávěrky: 17. 5. 2022

Termín zveřejnění výsledků grantového řízení: do 30. 6. 2022

 

Termín realizace: 12. 4. 2022 

Termín ukončení projektu: 30. 6. 2023

 

Své přihlášky do Grantového řízení mohou zasílat i osoby se zrakovým postižením ukrajinské národnosti se statusem uprchlíka v ČR, kteří se nacházejí ve složité životní situaci.

Свої заявки на грант можуть надсилати також люди з порушеннями зору української національності зі статусом біженця в ЧР, які перебувають у складній життєвій ситуації.

 

Pozor:

Příspěvek je poskytován žadateli na základě řádně vyplněné Žádosti o NP, která obsahuje i příslušné přílohy nebytné k posouzení žádosti.

Grantové žádosti se podávají elektronicky, včetně všech příloh, na emailovou adresu: info@nadaceleontinka.cz. 

Neúplné žádosti či žádosti neshodující se statutem Nadace nebudou zařazeny do grantového řízení.

Nadace si může pro své rozhodnutí vyžádat odborný posudek.

Schvalování nadačních příspěvků

Nadace předloží všechny evidované žádosti k posouzení správní radě, která o udělení příspěvku rozhoduje. Rozhodnutí správní rady je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

Na nadační příspěvek nevzniká právní nárok. Nadace není povinna při odmítnutí žádosti sdělovat zdůvodnění. Nadační příspěvek nemusí být poskytnut v plné požadované výši, správní rada je oprávněna požadovaný nadační příspěvek snížit; v takovém případě musí žadatel před uzavřením smlouvy předložit Nadaci Leontinka nový rozpočet, kde bude zřejmé dofinancování z jiných zdrojů.

Žadatelé budou elektronicky informováni o rozhodnutí správní rady nejpozději do 40 pracovních dnů od zasedání správní rady (zasedá min. 4x ročně). 

Všechny potřebné informace, jak postupovat při vyplňování žádostí, naleznete níže, včetně některých příloh.

Kontaktní osoba:

Barbara Hucková, 724 055 118, huckova@nadaceleontinka.cz

 

Formulář žádosti naleznete níže v sekci "Ke stažení"

Povinné přílohy pro PO: 
1. Doklad o právní subjektivitě žadatele a předmětu jeho činnosti (např. zakládací smlouva nebo listina, notářský zápis o vzniku organizace, případně výpis z příslušného rejstříku)

2. Statut nebo stanovy organizace

3. Doklad o přidělení IČ

4. Rozhodnutí o registraci sociálních služeb (pouze poskytovatelé sociálních služeb)

5. Doklad o zřízení a vedení bankovního účtu 

 

Povinné přílohy pro FO: 
1. Oboustranná kopie občanského průkazu a průkazu ZTP/P (pokud je vystaven)

2. Doklad o přiznání invalidního důchodu (je-li přiznán)

3. Čestné prohlášení o výši příjmů - viz formulář níže

4. Kopie smlouvy či výpisu z bankovního účtu

5. Kopie aktuální zprávy očního lékaře

6. Čestné prohlášení o výši dalších příspěvků, které jsou v jednání u jiných organizací na tentýž účel

7. Potvrzení o studiu (v případě žádosti o stipendium), v případě žádosti o kompenzační pomůcku vyjádření sociálního odboru (přispěl a v jaké výši / nepřispěl).

5. Vyjádření ředitele školy (v případě osobního asistenta do integrované školy), doporučení relevantní organizace (raná péče, sportovní oddíly, tyflokabinety apod.)

Kompletní seznamy požadovaných příloh pro právnickou osobu i fyzickou osobu najdete přímo na formuláři Žádosti o nadační příspěvek.

KE STAŽENÍ

projekty nadace

 
nevidomý svět v nemocnici technika
sport ranná péče hudba
ve škole partneři stipendium
osobní asistence

Další novinky

RunTour Ostrava - 11.6. Dolní Vítkovice

0

V sobotu 11. června zavítá běžecká série RunTour opět do Ostravy do jedinečného areálu Dolních Vítkovic. Na tratích mezi…

více >

VLTAVA RUN 2022 7. účast štafety Nadace Leontinka

0

V sobotu 14. května ve 4 hodiny a 30 minut odstartuje již posedmé štafeta 12ti zrakově postižených běžců a 11ti skvělých…

více >

300 tisíc korun na podporu vzdělávání dětí nevidomých rodičů přispěl projekt Čtení pomáhá i individuální dárci

0

Celkovou částkou 300 tisíc korun podpořila Nadace Leontinka v tomto i minulém školním roce vzdělávání dětí, jejichž rod…

více >

archiv novinek >
Hlavní partneři