nadace leontinkaPoslání

Nadaci Leontinka založil pan Jindřich Lukavský, majitel společnosti EXX s.r.o. Nadace, jejímž cílem je "přinášet světlo dětem do života", je přirozeným vyústěním podnikatelských aktivit společnosti, která se zabývá projekcí a realizací osvětlení. EXX navrhuje a prodává světlo lidem a firmám již mnoho let, nyní chceme darovat světlo těm, kteří jej potřebují nejvíce - dětem se zrakovým postižením.

PŘEDSTAVENÍ NADACE

Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Posláním Nadace Leontinka je umožnit těmto lidemintegraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem. Nadace Leontinka shromažďuje prostředky především prostřednictvím darů od individuálních dárců, partnerů a sponzorů či benefičních akcí.

Mezi hlavní činnosti Nadace Leontinka patří:

Spolupracovat se speciálními školami pro zrakově postižené děti, pomáhat zvyšovat kvalitu výuky prostřednictvím učebních pomůcek, vybavení, doprovodných aktivit.

Přispívat ke zvyšování úrovně vybavení specializovaných klinik, nemocnic, výcvikových center a ostatních institucí, které pomáhají zrakově postiženým dětem.

Zvýšit dostupnost speciálních nástrojů, pomůcek, technologií a výcvikových i léčebných programů.

Spolupracovat s ostatními neziskovými organizacemi v pomoci zrakově postiženým dětem.
Informovat veřejnost o potřebách dětí se zrakovým postižením.

Pomáhat rozvíjet prevenci zrakových onemocnění a výzkum a aplikaci nových léčebných metod.

Jindřich Lukavský, zakladatel Nadace Leontinka, říká: "Už více než 20 let řídím firmu, která navrhuje a prodává světlo. Vedle toho jsem otcem dvou dětí. Má dcera Leontinka se narodila s oční vadou a navždy zůstane na jedno oko slepá. Věřím, že světlo patří k životu a chci ho dávat těm, kterým chybí. Především dětem..."

Naše organizace má, resp. musí mít, dle zákonných norem ČR, zřízen pro každý účel zvláštní účet, celkem tedy máme 3 bankovní účty:


číslo účtu 2512300102/2600 je určené pro přímé příspěvky a sponzorské dary.
číslo účtu 2512300508/2600 je zřízeno pouze pro účel výtěžku z veřejné sbírky - DMS, pokladničky apod., Veřejná sbírka č.j. S-MHMP/917113/2013; 928741/2013; datum zahájení: 2. 12. 2013 na dobu neurčitou.
číslo účtu 2512300604/2600 je číslo pro zasílání příspěvků v rámci fundraisingového projektu s databází přispěvatelů.
Všechny 3 účty jsou součástí auditu, kterým naše organizace každoročně prochází a jehož výsledek je vždy uveden v naší Výroční zprávě.

Zřizovatelem nadace je společnost EXX. 

ORGÁNY NADACE

Správní rada

Jindřich Lukavský (předseda správní rady), Karolína Čechová, Petra Gernerová, MAria Wagnerová, Ondřej Obluk

Revizor

Jitka Mrázková

KE STAŽENÍ

GRANTY

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ 2018

Oprávnění žadatelé:

- občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů, popř. spolky (podle novelizace Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)

- obecně prospěšné společnosti

- církevní právnické osoby

- další subjekty

 

jejímž hlavním předmětem činnosti je podpora aktivit zrakově postiženým. 

 

Povinné přílohy: 
1. Doklad o právní subjektivitě žadatele a předmětu jeho činnosti (např. zakládací smlouva nebo listina, notářský zápis o vzniku organizace, případně výpis z příslušného rejstříku)

2. Statut nebo stanovy organizace

3. Doklad o přidělení IČ

4. Rozhodnutí o registraci sociálních služeb (pouze poskytovatelé sociálních služeb)

5. Doklad o zřízení a vedení bankovního účtu 

Termín vyhlášení: 23. 4. 2018

Termín uzávěrky: 31. 5. 2018

Termín zveřejnění výsledků grantového řízení: po 30. 6. 2018

 

Termín realizace: 1. 1. 2018 

Termín ukončení projektu: 31. 3. 2019

Pozor:

Projekt může trvat od 1/1/2018, ale případný nadační příspěvek bude použit na náklady spojené s projektem, dle schváleného rozpočtu, až za období 15/6/2018 - 31/3/2019. Náklady spojené s projektem v období před 15/6/2018 budou považovány za neuznatelné.

Příspěvek je poskytován žadateli na základě řádně vyplněného elektronického formuláře, který obsahuje i příslušné přílohy nebytné k posouzení žádosti.

Grantové žádosti se podávají pouze elektronicky, prostřednictvím portálu:

www.leontinka.grantys.cz 

Neúplné žádosti či žádosti neshodující se statutem Nadace nebudou zařazeny do grantového řízení.

Nadace si může pro své rozhodnutí vyžádat odborný posudek.

Schvalování nadačních příspěvků

Nadace předloží všechny evidované žádosti k posouzení správní radě, která o udělení příspěvku rozhoduje. Rozhodnutí správní rady je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

Na nadační příspěvek nevzniká právní nárok. Nadace není povinna při odmítnutí žádosti sdělovat zdůvodnění. Nadační příspěvek nemusí být poskytnut v plné požadované výši, správní rada je oprávněna požadovaný nadační příspěvek snížit; v takovém případě musí žadatel před uzavřením smlouvy předložit Nadaci Leontinka nový rozpočet, kde bude zřejmé dofinancování z jiných zdrojů.

Žadatelé budou elektronicky informováni o rozhodnutí správní rady nejpozději do 40 pracovních dnů od zasedání správní rady (zasedá min. 6x ročně, obvykle však 1x měsíčně). 

Všechny potřebné informace jak postupovat při vyplňování žádostí naleznete níže, včetně některých příloh.

Kontaktní osoby:

Barbara Hucková, 724 055 118, huckova@nadaceleontinka.cz

Lenka Klopcová, 775 408 796, nadace@nadaceleontinka.cz (čtvrtek, pátek) 

Nadace Leontinka může systém Grantys využívat díky finančnímu přispění NF AVAST. Děkujeme!

 

 

 

 

 

KE STAŽENÍ

projekty nadace

 
nevidomý svět v nemocnici technika
sport ranná péče hudba
ve škole partneři stipendium
osobní asistence

Další novinky

S jarem přichází další ročník Run Tour a my nebudeme chybět!

0

Již v sobotu 30. března zahájíme závodem Run Tour v Českých Budějovicích naši oficiální běžeckou sezónu. Zatím je přihlá…

více >

Jubilejní Jizerská 50 se zrakově postiženými běžkaři!

0

   …

více >

Vánoční jarmark v Zárybech přinesl Leontince 23.500 Kč

0

V pátek 30.11. se v obci Záryby - Martinov uskutečnil tradiční Vánoční jarmark u příležitosti rozsvícení vánočního strom…

více >

archiv novinek >
Hlavní partneři