nadace leontinkaOsobní asistence

Nadace Leontinka se podílí na financování osobních asistentů pro zrakově postižené školáky a předškoláky. Osobní asistenti umožňují těmto dětem navštěvovat běžné školy, integrovat se do společnosti a připravit se tak na samostatný a plnohodnotný život. Nadace Leontinka podporuje osobní asistenci dlouhodobě.

Celková podpora projektu Osobní asistence v roce 2015 byla 547 638 Kč.

Okamžik z.s. – Vidět Tvýma očima

100 000

Hornomlýnská, o.p.s.

60 000

Okamžik z.s.

50 000

Daňková Barbora

40 000

Aujezdská Natálie

27 000

Štaier Jakub

25 200

Štaier Jakub

25 200

ZŠ Vodňany

24 000

Aujezdská Natálie

20 000

Karel Leskovec (ZŠ Vodňany)

15 438

Flűgelová Lucie

14 000

Flűgelová Lucie

14 000

Lamačka Miloš (ZŠ Kostelec u Křížků)

12 000

Niesner Tibor

12 000

Sýkorová Julie

12 000

Šulcová Denisa

12 000

Čecháková Jitka

10 200

Koldová Eliška

10 000

ZŠ Kamenice

10 000

Hurych Šimon

9 600

Růžičková Jana

9 000

Holas Jakub

8 000

Hladová Lenka

6 000

Hurych Šimon

6 000

Kubíčková Simona

6 000

Kubíčková Simona

6 000

Michalenko Jozef

4 000

 

 

CELKEM

547 638 Kč

 

Sdružení Okamžik podporuje samostatný a plnohodnotný život lidí se zrakovým postižením. Výstupy z příspěvku jsou: 30 podpořených nevidomých dětí, 30 vyškolených asistentů, 3000 hodin asistence, 1 nový výcvik a 4 supervize.
Obsahem podpořeného projektu společnosti Hornomlýnská je poskytnout 1210 hodin služby osobní asistence 6 konkrétním dětem od 3 do 15 let z Prahy a Středočeského kraje.
Bára (*2001) trpí atrofií zrakového nervu a je žákyní 8. třídy, proto potřebuje osobního asistenta – aby se mohla začlenit do kolektivu dětí ve školním klubu, důležitá je také studijní podpora mezi ukončením vyučování a odchodem domů, doprovod na zájmové kroužky ad.

Natálka (*2001) si svůj život doslova vybojovala, má za sebou už 15 operací mozku. V pravém oku jí zůstal zachován barvocit, jinak se musí i ve škole orientovat převážně hmatem a sluchem. Míru zrakové ostrosti může rozvíjet třeba formou početních příkladů, které pro ni musí být mnohokrát zvětšeny kamerovou lupou. Po ukončení 1. stupně ZŠ bojovala o umístění na 2. stupni. I díky příspěvku Nadace Leontinka se podařilo financovat potřebného pedagogického asistenta.

Jakub (*2001) má od narození nevyvinuté oči, trpí lehkým mentálním postižením a ADHD. Již desátým rokem ho díky pravidelným příspěvkům Nadace Leontinka doprovází a pomáhá s maximálním zvládnutím školních povinností osobní asistentka Marie, navštěvuje s ním zájmové kroužky (animoterapie, muzikoterapie) a volnočasové aktivity. Zároveň podporuje Kubu v samostatnosti.
ZŠ Vodňany navštěvuje na 3. stupni žák
 Karel (*2000) s těžkým zrakovým a sluchovým postižením. Již sedmým rokem mu pomáhá osobní asistentka Eva, zejména v prostorové orientaci, praktických činnostech a s technologiemi nahrazujícími zrak. Díky spolupráci s asistentkou u Karla dochází k významným pokrokům.
Lucka (*2002) je nevidomá holčička, jež i díky své asistence, která jí ve svém volném čase vyrábí plastické pomůcky, ve škole výborně prospívá. Je plně integrovaná mezi ostatní zdravé žáky, ve škole má spoustu kamarádů, navíc se účastní i mezinárodní soutěže v prostorové orientaci a čtenářských soutěží. Její paní učitelka Braillovo písmo neovládá, proto třeba každou písemku musí asistentka Lada „přeložit“. Protože na asistentku nebylo možné z žádného rozpočtu sehnat peníze, stala se Nadace Leontinka garantem projektu „Asistent pro Lucku“ na webu Čtení pomáhá, kde se na shánění prostředků přímo podílí děti, které rozdělují kredity za každou přečtenou knížku. Cílová částka k zaplacení mzdy asistentky se vybrala v průběhu dvou týdnů, a tak může Lucinka dál vyrábět pro Ladu dárky ze své oblíbené keramiky a hlavně zůstat na škole se svými spolužáky.

V ZŠ Kostelec u Křížků jsme podpořili osobní asistenci pro zrakově postiženého žáka Miloše (*2003). Škola se neustále potýkala s problémem financování asistenta pedagoga, jehož přítomnost je po celou dobu docházky zcela nezbytná. Díky příspěvku má Miloš zajištěnu péči jak při vyučování, tak o přestávkách.
Tibor (*1998) je nevidomý s těžkou ztrátou sluchu (nosí naslouchadla), přesto svůj hendikep zvládá, navštěvuje již 8. ročník ZŠ a dokonce je členem lyžařského oddílu. Podařilo se pro něj zajistit asistentku, která mu pomáhá s přesunem ze šatny do třídy, doprovází ho na obědy a věnuje se mu ve volném čase i na školních výletech.
Julie (*2006) je nevidomá holčička s kombinovaným postižením, která díky péči osobní asistentky udělala obrovské pokroky. Mezi ně patří třeba i to, že lépe vyslovuje, nebo dokáže sama kousat chleba (dříve musela mít veškerou stravu mixovanou). Za veškeré pokroky je její maminka velmi šťastná a Nadace Leontinka Julinku i nadále podporuje.
Denisa (*1996) potřebuje osobní asistentku k tomu, aby mohla vykonávat povinnou odbornou praxi ve firmě. Tato praxe jí pomůže úspěšně dokončit 3. ročník obchodní akademie.
Jitka (*1998) nastoupila na SŠ hotelovou a služeb. Od narození má těžkou zrakovou vadu a přidružená postižení (endokrinologické, porucha koordinace, lehká MR). Potřebuje pomoc osobní asistentky při sebeobsluze, doprovod při chůzi a při výuce – rodiče se ale v tomto nesetkali s pochopením školy. Matka by musela veškeré finance na asistentku shánět sama, proto Nadace Leontinka Jitce přispívá.

Eliška (*2001) nevidomá, studuje 8. ročník ZŠ. Poté, co se Eliščina třída přestěhovala do jiného patra, kde to Eliška nezná, je třeba ještě většího dohledu paní asistentky – doprovázet, připravovat učivo, zajišťovat bezpečnost o přestávkách a při akcích školy. Eliška patří k výborným žákyním, reprezentuje školu především v čtenářských soutěžích a sportu. Mimoškolně se věnuje hře na klavír a četbě.

Šimon (*1992) je kvůli svému kombinovanému postižení v důsledku dětské mozkové obrny plně upoután na lůžko. Pro něj i jeho maminku je velice důležité, aby s nezbytnou 24hodinovou péčí pomáhala osoba, k níž budou mít oba důvěru a která dokáže správně vyhodnotit Šimonovy potřeby, např. při epileptickém záchvatu. Takovou osobní asistentku naštěstí našli a Nadace Leontinka podporuje Šimona formou pravidelných příspěvků už od roku 2007.
Jana (*2007) se narodila s nádorem v oku. Ve druhém oku se jí rozvinul šedý zákal, takže je nyní v pásmu praktické nevidomosti. Janička je přátelská, má kolem sebe ráda děti. Asistent pedagoga se díky rozšíření pracovního úvazku může Janě věnovat v potřebné míře.
Jakub (*1997) je studentem gymnázia, kde dosahuje velmi dobrých studijních výsledků, ale kvůli diagnostikované těžké slabozrakosti a střední nedoslýchavosti potřebuje při studiu asistenta. Náročnost studia gymnaziálního učiva je zřejmá, a Kubovou asistentkou je absolventka Přírodovědecké fakulty UK s aprobací fyzika – chemie.
Lenka (*2001) je úplně nevidomá. Po rozvodu rodičů a změně bydliště to má Lenka do školy cca 35 km, maminka jí tedy musí každý den vozit tam a zase zpátky. Proto jí Nadace Leontinka přispívá na pohonné hmoty.

Simona (*1997) potřebuje kvůli svému závažnému zrakovému postižení a prodělané dětské mozkové obrně osobní asistenci ve škole. Má moc ráda hudbu, hraje na klávesy. Díky příspěvkům mohla s asistentem absolvovat např. canisterapii, a také vyjet na školu v přírodě.
Jozífek (*2012) má pravděpodobně diagnózu Leberova vrozená amauroza – je od narození prakticky nevidomý. Je velmi šikovný a zároveň potřebuje kolektiv dětí. Je integrovaný do soukromé miniškolky a vedoucí SPC ho označila za „zdravého slepce“. Nebojí se v neznámém prostoru, vše sám prozkoumává, běhá po schodech. Ve školce ale asistenta potřebuje, protože zaměstnanci se mu nemohou věnovat tak, jak je nutné. Proto mu Leontinka přispívá částkou, která je použita právě na částečnou úhradu pedagogického asistenta. Jozífek s maminkou se pravidelně účastní i běžeckých závodů RunTour.

Celková podpora projektu Osobní asistence v roce 2014 byla 647 100 Kč.

170 000 Kč Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých

50 000 Kč Hornomlýnská, o.p.s.

30 000 Kč Natálie Aujezdská

  6 800 Kč Jitka Čecháková

40 000 Kč Barbora Daňková

76 000 Kč Lucie Flügelová

  4 000 Kč Lenka Hladová

12 000 Kč Jakub Holas

22 000 Kč Šimon Hurych

12 000 Kč Robin Kačerovský

30 000 Kč Eliška Koldová

11 500 Kč Simona Kubíčková

23 000 Kč Tibor Niesner

12 000 Kč Petr Ruzyak

18 000 Kč Jana Růžičková

 9 000 Kč Vojtěch Szewczyk

 9 000 Kč Julie Sýkorová

42 000 Kč Jakub Štaier

 8 000 Kč Denisa Šulcová

41 800 Kč ZŠ Vodňany – Karel Leskovec

20 000 Kč ZŠ Kostelec u Křížků – Miloš Lamačka

CELKEM 647 100 Kč

 

Natálka (*2001) si svůj život doslova vybojovala, má za sebou už 15 operací mozku. V pravém oku jí zůstal zachován barvocit, jinak se musí i ve škole orientovat převážně hmatem a sluchem. Míru zrakové ostrosti může rozvíjet třeba formou početních příkladů, které pro ni musí být mnohokrát zvětšeny kamerovou lupou. Po ukončení 1. stupně ZŠ bojovala o umístění na 2. stupni. I díky příspěvku Nadace Leontinka se podařilo financovat potřebného pedagogického asistenta.

Bára (*2001) je nevidomá, přesto ráda maluje a často se směje. Příspěvek mohl po celý rok 2014 zajistit Barborce asistentku, která jí byla průvodkyní všude tam, kde bylo potřeba – při přípravě školních úkolů, ale i jako doprovod na tolik oblíbené kroužky a výtvarné soutěže. Bára nemá žádné sourozence, kamarády ovšem našla ve školní družině.

Lucka (*2002) je nevidomá holčička, jež i díky své asistence, která jí ve svém volném čase vyrábí plastické pomůcky, ve škole výborně prospívá. Je plně integrovaná mezi ostatní zdravé žáky, ve škole má spoustu kamarádů, navíc se účastní i mezinárodní soutěže v prostorové orientaci a čtenářských soutěží. Její paní učitelka Braillovo písmo neovládá, proto třeba každou písemku musí asistentka Lada „přeložit“. Protože na asistentku nebylo možné z žádného rozpočtu sehnat peníze, stala se Nadace Leontinka garantem projektu „Asistent pro Lucku“ na webu Čtení pomáhá, kde se na shánění prostředků přímo podílí děti, které rozdělují kredity za každou přečtenou knížku. Cílová částka k zaplacení mzdy asistentky se vybrala v průběhu dvou týdnů, a tak může Lucinka dál vyrábět pro Ladu dárky ze své oblíbené keramiky a hlavně zůstat na škole se svými spolužáky.

Jakub (*1997) je studentem gymnázia, kde dosahuje velmi dobrých studijních výsledků, ale kvůli diagnostikované těžké slabozrakosti a střední nedoslýchavosti potřebuje při studiu asistenta. Náročnost studia gymnaziálního učiva je zřejmá, a Kubovou asistentkou je absolventka Přírodovědecké fakulty UK s aprobací fyzika – chemie.

Šimon (*1992) je kvůli svému kombinovanému postižení v důsledku dětské mozkové obrny plně upoután na lůžko. Pro něj i jeho maminku je velice důležité, aby s nezbytnou 24hodinovou péčí pomáhala osoba, k níž budou mít oba důvěru a která dokáže správně vyhodnotit Šimonovy potřeby, např. při epileptickém záchvatu. Takovou osobní asistentku naštěstí našli a Nadace Leontinka podporuje Šimona formou pravidelných příspěvků už od roku 2007.

Robin (*1998) vzhledem ke své zrakové vadě (makulární degenerace sítnice) potřebuje ve škole osobní asistenci, kterou se podařilo zaplatit z příspěvku Nadace Leontinka.

Simona (*1997) potřebuje kvůli svému závažnému zrakovému postižení a prodělané dětské mozkové obrně osobní asistenci ve škole. Má moc ráda hudbu, hraje na klávesy. Díky příspěvkům mohla s asistentem absolvovat např. canisterapii, a také vyjet na školu v přírodě.

Tibor (*1998) je nevidomý s těžkou ztrátou sluchu (nosí naslouchadla), přesto svůj hendikep zvládá, navštěvuje již 7. ročník ZŠ a dokonce je členem lyžařského oddílu. Podařilo se pro něj zajistit asistentku, která mu pomáhá s přesunem ze šatny do třídy, doprovází ho na obědy a věnuje se mu ve volném čase i na školních výletech.

Petr (*2005) má kochleární implantát, zrakové poškození, a ve škole potřebuje individuální pomoc a asistenci, aby se mohl učit jako ostatní děti. Podařilo se ji zajistit i díky příspěvku od Nadace Leontinka.

 Jana (*2007) se narodila s nádorem v oku. Ve druhém oku se jí rozvinul šedý zákal, takže je nyní v pásmu praktické nevidomosti. Janička je přátelská, má kolem ebe ráda děti. Asistent pedagoga se díky rozšíření pracovního úvazku může Janě věnovat v potřebné míře.

Vojta (*2006) je nevidomý autista se středně těžkou mentální retardací a potřebuje speciální celodenní péči. Jeho nástup do školy byl podmíněn osobní asistencí, kterou si ale maminka samoživitelka nemohla dovolit. Díky příspěvkům může Vojta docházet do školy, kde je podle slov paní učitelky velmi oblíbený a na veškeré činnosti (orientace, malování, modelování) šikovný.

Julie (*2006) je nevidomá holčička s kombinovaným postižením, která díky péči osobní asistentky udělala obrovské pokroky. Mezi ně patří třeba i to, že lépe vyslovuje, nebo dokáže sama kousat chleba (dříve musela mít veškerou stravu mixovanou). Za veškeré pokroky je její maminka velmi šťastná a Nadace Leontinka Julinku i nadále podporuje.

Jakub (*2001) má od narození nevyvinuté oči, trpí lehkým mentálním postižením a ADHD. Již pátým rokem ho díky pravidelným příspěvkům Nadace Leontinka doprovází a pomáhá s maximálním zvládnutím školních povinností osobní asistentka Marie, navštěvuje s ním zájmové kroužky (animoterapie, muzikoterapie) a volnočasové aktivity. Zároveň podporuje Kubu v samostatnosti. Děkujeme Nadaci ČEZ, že v roce 2014 a 2015 financuje Kubovi osobní asistenci.

ZŠ Vodňany navštěvuje na 2. stupni žák Karel (*2000) s těžkým zrakovým a sluchovým postižením. Již šestým rokem mu pomáhá osobní asistentka Eva, zejména v prostorové orientaci, praktických činnostech a s technologiemi nahrazujícími zrak. Díky spolupráci s asistentkou u Karla dochází k významným pokrokům.

V ZŠ Kostelec u Křížků jsme podpořili osobní asistenci pro zrakově postiženého žáka Miloše (*2003). Škola se neustále potýkala s problémem financování asistenta pedagoga, jehož přítomnost je po celou dobu docházky zcela nezbytná. Díky příspěvku má Miloš zajištěnu péči jak při vyučování, tak o přestávkách.


 

Příspěvky poskytnuté v roce 2013

Celková podpora projektu Osobní asistence byla 395.600 Kč. Seznamte se níže s příběhy dětí, kterým pomáháme.

35 000 Kč Natálie A.

56 000 Kč Barbora D.

12 000 Kč Lucie F.

  8 000 Kč Jakub H.

24 000 Kč Šimon H.

26 000 Kč Robin K.

10 400 Kč Zuzana K.

11 000 Kč Simona K.

10 000 Kč Tibor N.

35 000 Kč Petr R.

32 000 Kč Jana R.

18 000 Kč Vojta S.

  6 000 Kč Julie S.

42 000 Kč Jakub Š.

18 000 Kč Lukáš T.

17 200 Kč ZŠ Vodňany – Karel L.

20 000 Kč ZŠ Kostelec u Křížků – Miloš L.

15 000 Kč ZŠ Tmaň – Kristýna P.

 

Natálka (*2001) si svůj život doslova vybojovala, má za sebou už 15 operací mozku. V pravém oku jí zůstal zachován barvocit, jinak se musí i ve škole orientovat převážně hmatem a sluchem. Míru zrakové ostrosti může rozvíjet třeba formou početních příkladů, které pro ni musí být mnohokrát zvětšeny kamerovou lupou. Po ukončení 1. stupně ZŠ bojovala o umístění na 2. stupni. I díky příspěvku Nadace Leontinka se podařilo financovat potřebného pedagogického asistenta.

 Bára (*2001) je nevidomá, přesto ráda maluje a často se směje. Příspěvek mohl po celý rok 2013 zajistit Barborce asistentku, která jí byla průvodkyní všude tam, kde bylo potřeba – při přípravě školních úkolů, ale i jako doprovod na tolik oblíbené kroužky a výtvarné soutěže. Bára nemá žádné sourozence, kamarády ovšem našla ve školní družině, kam nakonec mohla být přijata.

 Lucka (*2002) je nevidomá holčička, jež i díky své asistence, která jí ve svém volném čase vyrábí plastické pomůcky, ve škole výborně prospívá. Je plně integrovaná mezi ostatní zdravé žáky, ve škole má spoustu kamarádů, navíc se účastní i mezinárodní soutěže v prostorové orientaci a čtenářských soutěží. Její paní učitelka Braillovo písmo neovládá, proto třeba každou písemku musí asistentka Lada „přeložit“. Protože na asistentku nebylo možné z žádného rozpočtu sehnat peníze, stala se Nadace Leontinka garantem projektu „Asistent pro Lucku“ na webu Čtení pomáhá, kde se na shánění prostředků přímo podílí děti, které rozdělují kredity za každou přečtenou knížku. Cílová částka k zaplacení mzdy asistentky se vybrala v průběhu dvou týdnů, a tak může Lucinka dál vyrábět pro Ladu dárky ze své oblíbené keramiky a hlavně zůstat na škole se svými spolužáky.

 Jakub (*1997) je studentem gymnázia (třída kvarta), kde dosahuje velmi dobrých studijních výsledků, ale kvůli diagnostikované těžké slabozrakosti a střední nedoslýchavosti potřebuje při studiu asistenta. Náročnost studia gymnaziálního učiva je zřejmá, a Kubovou asistentkou je absolventka Přírodovědecké fakulty UK s aprobací fyzika – chemie.

 Šimon (*1992) je kvůli svému kombinovanému postižení v důsledku dětské mozkové obrny plně upoután na lůžko. Pro něj i jeho maminku je velice důležité, aby s nezbytnou 24hodinovou péčí pomáhala osoba, k níž budou mít oba důvěru a která dokáže správně vyhodnotit Šimonovy potřeby, např. při epileptickém záchvatu. Takovou osobní asistentku naštěstí našli a Nadace Leontinka podporuje Šimona formou pravidelných příspěvků už od roku 2007.

 Robin (*1998) půjde po prázdninách do 9. třídy. Vzhledem ke své zrakové vadě (makulární degenerace sítnice) potřebuje ve škole osobní asistenci, kterou se podařilo zaplatit z příspěvku Nadace Leontinka.

 Simona (*1997) potřebuje kvůli svému závažnému zrakovému postižení a prodělané dětské mozkové obrně osobní asistenci ve škole. Má moc ráda hudbu, hraje na klávesy. Díky příspěvkům mohla v loňském roce s asistentem absolvovat např. canisterapii, a také vyjet na školu v přírodě.

 Tibor (*1998) je nevidomý s těžkou ztrátou sluchu (nosí naslouchadla), přesto svůj hendikep zvládá, navštěvuje již 6. ročník ZŠ a dokonce je členem lyžařského oddílu. Podařilo se pro něj zajistit asistentku, která mu pomáhá s přesunem ze šatny do třídy, doprovází ho na obědy a věnuje se mu ve volném čase i na školních výletech.

 Petr (*2005) má kochleární implantát, zrakové poškození, a ve škole potřebuje individuální pomoc a asistenci, aby se mohl učit jako ostatní děti. Podařilo se ji zajistit i díky příspěvku od Nadace Leontinka.

 Jana (*2007) se narodila s nádorem v oku. Ve druhém oku se jí rozvinul šedý zákal, takže je nyní v pásmu praktické nevidomosti. Janička je přátelská, má kolem sebe ráda děti, a v současné době se připravuje na přestup z mateřské do základní školy. Asistent pedagoga se díky rozšíření pracovního úvazku může Janě věnovat v potřebné míře.

 Vojta (*2006) je nevidomý autista se středně těžkou mentální retardací a potřebuje speciální celodenní péči. Jeho nástup do školy byl podmíněn osobní asistencí, kterou si ale maminka samoživitelka nemohla dovolit. Díky příspěvkům může Vojta docházet do školy, kde je podle slov paní učitelky velmi oblíbený a na veškeré činnosti (orientace, malování, modelování) šikovný.

 Julie (*2006) je nevidomá holčička s kombinovaným postižením, která díky péči osobní asistentky udělala obrovské pokroky. Mezi ně patří třeba i to, že lépe vyslovuje, nebo dokáže sama kousat chleba (dříve musela mít veškerou stravu mixovanou). Za veškeré pokroky je její maminka velmi šťastná a Nadace Leontinka Julinku i nadále podporuje.

 Jakub (*2001) má od narození nevyvinuté oči, trpí lehkým mentálním postižením a ADHD. Již pátým rokem ho díky pravidelným příspěvkům Nadace Leontinka doprovází a pomáhá s maximálním zvládnutím školních povinností osobní asistentka Marie, navštěvuje s ním zájmové kroužky (animoterapie, muzikoterapie) a volnočasové aktivity. Zároveň podporuje Kubu v samostatnosti.

 ZŠ Vodňany navštěvuje na 2. stupni žák Karel (*2000) s těžkým zrakovým a sluchovým postižením. Již šestým rokem mu pomáhá osobní asistentka Eva, zejména v prostorové orientaci, praktických činnostech a s technologiemi nahrazujícími zrak. Díky spolupráci s asistentkou u Karla dochází k významným pokrokům.

 V ZŠ Kostelec u Křížků jsme podpořili osobní asistenci pro zrakově postiženého žáka Miloše (*2003). Škola se neustále potýkala s problémem financování asistenta pedagoga, jehož přítomnost je po celou dobu docházky zcela nezbytná. Díky příspěvku má Miloš zajištěnu péči jak při vyučování, tak o přestávkách.

Do MŠ Tmaň byla integrována nyní šestiletá Kristýnka, která trpí kombinovaným postižením a zároveň záchvatovým onemocněním (epilepsií). Díky projektu „Šťastné a spokojené integrované dítě“, který Nadace Leontinka podpořila, mohla holčička získat péči asistentky, s níž může lépe rozvíjet své smyslové vnímání a motoriku, učit se relaxovat, a zvládat sebeobsluhu.

 

Příspěvky poskytnuté v roce 2012

Celková podpora projektu Osobní asistence byla 995.100 Kč.

Alespoň některé osudy dětí Vám přiblíží, komu pomáháme.

Pavel (*2003) pochází z dvojčat. Je slabozraký s přidruženým lehkým mentálním a tělesným postižením. Během minulého roku Pavlík udělal pokroky, a proto přítomnost osobní asistentky je pro jeho rozvoj velkým přínosem. Karel (*2000) je již 5. rokem integrován v ZŠ. Díky nadstandardnímu nasazení osobní asistentky Karel dosahuje úspěchů jak ve školní docházce, tak i mimo školu. Hraje na flétnu, velmi dobře se umístil v soutěži rychločtení v Braillově písmu. Šimon (*1992) prodělal dětskou mozkovou obrnu a zůstal upoutaný na lůžko a nevidomý. Pro velké bolesti kyčle podstoupil v lednu 2006 operaci, po níž několik měsíců ležel v ortéze. Osobní asistentka mu pomáhá nejen při komunikaci a školní docházce, ale asistuje jeho matce i při přenášení a ošetřování. Šimon je díky svému kombinovanému postižení plně odkázán na pomoc druhé osoby. Podpora Šimona ve formě měsíčního příspěvku na osobního asistenta trvá od září 2007. Jakub (*2001) je od narození nevidomý, má ADHD a lehké mentální postižení. Nadace Leontinka podporuje Jakuba ve formě měsíčního příspěvku na osobního asistenta od roku 2007. Jakub se již s osobní asistentkou sžil. V letošním roce udělal velký pokrok především v řeči. S asistentkou navštěvuje i mimoškolní aktivity jako např. muzikoterapii, zpívání a také školní družinu. Zuzana (*2006) trpí Canavanovou chorobou. Nevidí a ve svém vývoji zůstává na úrovni 2-3 měsíců. Jelikož je odkázána na pomoc druhých 24 hodin denně, Nadace Leontinka se rozhodla pomoci rodině s financováním osobní asistentky, která za Zuzankou dojíždí domů. Nevidomý Tibor (*1998) se sluchovým postižením (středně těžká nedoslýchavost, používá sluchadla) navštěvuje již 5. ročník ZŠ a podařilo se i podpořit osobního asistenta, který doprovází Tibora do družiny. Pavel (*2006) má zbytky zraku se zbytky světlocitu. Pavlík díky příspěvku může s osobní asistentkou navštěvovat MŠ s citlivou průpravou na soužití s kolektivem a následným zařazením do 1. třídy ZŠ.

Petr (*2005) se narodil předčasně, je nevidomý a neslyšící. V roce 2007 mu byl voperován kochleární implantát, se kterým rozumí mluvené řeči a začal používat první slova. Rozumový vývoj je opožděn vzhledem k hluchoslepotě, ale chlapec nemá primární těžké mentální postižení. Jeho maminka má zásluhu na jeho rozvoji. Od jara 2010 začal Péťa navštěvovat MŠ, nejprve jednou týdně a pak častěji. Osobní asistentka napomáhá naplnit očekávání od předškolní přípravy a podpora Nadace Leontinka umožňuje častější docházku. Lukáš (*1993) trpí retinopatií nedonošených dětí. Navštěvuje gymnázium a patří k úspěšným studentům třídy i přes velkou zrakovou vadu, která je v pásmu praktické nevidomosti. Zúčastní se všech akcí ve škole - lyžařsk&yacut

projekty nadace

 
nevidomý svět v nemocnici technika
sport ranná péče hudba
ve škole partneři stipendium
osobní asistence

Další novinky

V sobotu 19.8. se chystáme na RunTour do Liberce

21

V sobotu 19. 8. vyběhne celkem 13 zrakově postižených běžců z Nadace Leontinka do jizerskohorských kopců. V rámci RunTou…

více >

Leontinka na Soundtrack Festivalu

20

více >

Na RT v Olomouci odstartovalo 16 ZP běžců

24

Dějištěm páté zastávky běžecké série Česká pojišťovna RunTour 2017 byla v sobotu 15. července Olomouc.  Na start se spol…

více >

archiv novinek >