GRANTOVÉ ŘÍZENÍ 2024

Nadace Leontinka vyhlašuje každoročně velké grantové řízení. Datum uzávěrky letošního grantového řízení je 17. května 2024. Urgentní žádosti posuzujeme ale také průběžně.

Formulář žádosti pro fyzické a právnické osoby a další důležité dokumenty naleznete níže v sekci „Formuláře ke stažení“. 

Všeobecné informace ke grantům Nadace Leontinka

 
Oprávnění žadatelé:
 
- občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů, popř. spolky (podle novelizace Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.),
- obecně prospěšné společnosti,
- církevní právnické osoby,
- zapsané ústavy,
- fyzické osoby,
- další subjekty,
jejichž hlavním předmětem činnosti je podpora aktivit zrakově postižených.
 
Termín vyhlášení: 15. 2. 2024
Termín uzávěrky: 17. 5. 2024
Termín zveřejnění výsledků grantového řízení: do 30. 6. 2024
 
Termín realizace: od 12. 4. 2024 
Termín ukončení projektu: 30. 6. 2025
 
Své přihlášky do grantového řízení mohou zasílat i osoby se zrakovým postižením ukrajinské národnosti se statusem uprchlíka v ČR, kteří se nacházejí ve složité životní situaci.
Свої заявки на грант можуть надсилати також люди з порушеннями зору української національності зі статусом біженця в ЧР, які перебувають у складній життєвій ситуації.

Kontaktní osoby

Barbara Hucková, 724 055 118, huckova@nadaceleontinka.cz
Martina Balzerová, 725 507 701, balzerova@nadaceleontinka.cz

Pozor:

Příspěvek je poskytován žadateli na základě řádně vyplněné Žádosti o nadační příspěvek, která obsahuje i příslušné přílohy nezbytné k posouzení žádosti.
Grantové žádosti se podávají elektronicky, včetně všech příloh, na e-mailovou adresu: info@nadaceleontinka.cz. 
Neúplné žádosti či žádosti neshodující se se statutem Nadace nebudou zařazeny do grantového řízení.
Nadace si může pro své rozhodnutí vyžádat odborný posudek.

Schvalování nadačních příspěvků

Nadace předloží všechny evidované žádosti k posouzení správní radě, která o udělení příspěvku rozhoduje. Rozhodnutí správní rady je konečné a nelze se proti němu odvolat. 
Na nadační příspěvek nevzniká právní nárok. Nadace není povinna při odmítnutí žádosti sdělovat zdůvodnění. Nadační příspěvek nemusí být poskytnut v plné požadované výši, správní rada je oprávněna požadovaný nadační příspěvek snížit; v takovém případě musí žadatel před uzavřením smlouvy předložit Nadaci Leontinka nový rozpočet, kde bude zřejmé dofinancování z jiných zdrojů.
Žadatelé budou elektronicky informováni o rozhodnutí správní rady nejpozději do 40 pracovních dnů od zasedání správní rady (zasedá min. 4× ročně). 
Všechny potřebné informace, jak postupovat při vyplňování žádostí, naleznete níže, včetně některých příloh.

Povinné přílohy pro fyzické osoby

1. Oboustranná kopie občanského průkazu a průkazu ZTP/P (pokud je vystaven)
2. Doklad o přiznání invalidního důchodu (je-li přiznán)
3. Čestné prohlášení o výši příjmů – viz formulář níže
4. Kopie smlouvy či výpisu z bankovního účtu
5. Kopie aktuální zprávy očního lékaře
6. Čestné prohlášení o výši dalších příspěvků, které jsou v jednání u jiných organizací na tentýž účel
7. Potvrzení o studiu (v případě žádosti o stipendium), v případě žádosti o kompenzační pomůcku vyjádření sociálního odboru (přispěl a v jaké výši / nepřispěl)
8. Vyjádření ředitele školy (v případě osobního asistenta do integrované školy), doporučení relevantní organizace (raná péče, sportovní oddíly, tyflokabinety apod.)

Povinné přílohy pro právnické osoby

1. Doklad o právní subjektivitě žadatele a předmětu jeho činnosti (např. zakládací smlouva nebo listina, notářský zápis o vzniku organizace, případně výpis z příslušného rejstříku)
2. Statut nebo stanovy organizace
3. Doklad o přidělení IČ
4. Rozhodnutí o registraci sociálních služeb (pouze poskytovatelé sociálních služeb)
5. Doklad o zřízení a vedení bankovního účtu 
 
Kompletní seznamy požadovaných příloh pro právnickou osobu i fyzickou osobu najdete přímo na formuláři Žádosti o nadační příspěvek.