ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem jsou používány a chráněny Vaše osobní údaje, které nám, NADACI LEONTINKA (dále jen „Nadace“),  poskytujete v souvislosti s využívaním našich služeb, při podpoře naší činnosti, účastí na našich akcích a programech či používáním webové stránky www.nadaceleontinka.cz (dále jen „Webová stránka”).

Získáváme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje, které nám umožňují kvalitně poskytovat naše služby našim klientům, pacientům, jejich rodinám a dalším pečujícím. Osobní údaje také shromažďujeme za účelem získávání finančních zdrojů a rozvoje našich aktivit. Při zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů jednáme pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů splňují informační povinnost správce vůči našim klientům, podporovatelům a návštěvníkům Webové stránky ve smyslu Článku 13 Nařízení. 
(Dárci, obdarovaní, případ. potenciálně obdarovaní, návštěvníci webových stránek, dobrovolníci, případně jiné relevantní osoby, dále společně také jen jako „subjekty“).

Osobní údaj:
Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je Nadace, tj. NADACE LEONTINKA, se sídlem Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6, IČO: 273 78 179, nadace zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka N 568. Správce určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, jak je popsáno v tomto dokumentu. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se můžete na Nadaci obracet prostřednictvím níže uvedeních kontaktních údajů:
Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6
e-mail: nadace@nadaceleontinka.cz  tel.: 724 055 118


2. ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ
2.1 Dárci
Nadace zpracovává osobní údaje svých dárců pro níže uvedené účely:
(a) Plnění příslušné darovací smlouvy. Nadace zpracovává osobní údaje dárce v souvislosti s poskytnutím finančního či nefinančního daru Nadaci. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě plnění darovací smlouvy uzavřené mezi dárcem a Nadací. K tomuto zpracování není zapotřebí souhlasu dotčeného dárce.
(b) Zveřejnění seznamu dárců ve výroční zprávě Nadace. Nadace má dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povinnost uvést přehled o osobách, které poskytly nadační dar v hodnotě vyšší než 10.000 Kč. K takovému zpracování není zapotřebí souhlasu dotčeného správce, neboť právním základem pro zpracování za tímto účelem je plnění právní povinnosti. 
(c) Řádné vedení účetnictví. Nadace je povinna k řádnému vedení účetnictví. Právním základem takového zpracování je plnění právní povinnosti (zejm. dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). K takovému zpracování není zapotřebí souhlasu dotčeného dárce.
2.2 Obdarovaní (příjemci nadačních příspěvků)
Nadace zpracovává osobní údaje obdarovaných (příp. potenciálně obdarovaných) pro níže uvedené účely:
(a) Plnění příslušné smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Nadace zpracovává osobní údaje obdarovaných v souvislosti s poskytnutím nadačního příspěvku obdarovanému. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě plnění smlouvy i poskytnutí nadačního příspěvku uzavřené mezi Nadací a obdarovaným. K tomuto zpracování není zapotřebí souhlasu dotčeného obdarovaného.
(b) Zveřejnění seznamu obdarovaných ve výroční zprávě Nadace. Nadace má dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povinnost uvést přehled o osobách, kterým byl poskytnut příspěvek v hodnotě vyšší než 10.000 Kč. K takovému zpracování není zapotřebí souhlasu dotčeného obdarovaného, neboť právním základem pro zpracování za tímto účelem je plnění právní povinnosti.
(c) Řádné vedení účetnictví. Nadace je povinna k řádnému vedení účetnictví. Právním základem takového zpracování je plnění právní povinnosti (zejm. dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví). K takovému zpracování není zapotřebí souhlasu dotčeného obdarovaného.
(d) Propagace činnosti Nadace. Nadace využívá fotografií a videozáznamů ve spojení s dalšími osobními údaji obdarovaného k propagaci činnosti Nadace a jejich smluvních partnerů na svých webových stránkách Nadace a sociálních sítích. K takovému zpracování je nezbytný souhlas obdarovaného. Souhlas se zpracováním osobních údajů klienta za tímto účelem je zcela dobrovolný a obdarovaný je oprávněn jej kdykoliv odvolat (viz dále).
2.3 Návštěvníci a uživatelé Webové stránky
Nadace zpracovává osobní údaje návštěvníků a uživatelů Webové stránky pro níže uvedené účely:
Zasílání informačního newsletteru o činnosti Nadace. Nadace zpracovává osobní údaje subjektů pro účely zasílání informačního newsletteru a elektronických zpráv o činnosti Nadace. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě oprávněný zájem (v případě subjektů, kterými jsou dárci či obdarovaní) a dále pak souhlas (v případě třetích osob).  Souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu za tímto účelem je zcela dobrovolný a subjekt je oprávněn jej kdykoliv odvolat (viz dále); v případě oprávněného zájmu může subjekt vznést námitku proti takovémuto způsobu zpracování.
Poskytnutí informací, které jste si od nás vyžádali  Nadace zpracovává osobní údaje subjektů pro účely zasílání informací, které jste si od nás prostřednictvím Webové stránky vyžádali. K takovému zpracování není zapotřebí souhlasu dotčeného obdarovaného, neboť právním základem pro zpracování za tímto účelem je oprávněný zájem.  
Technická data ohledně přístupu k Webové stránce. Detailní informace o zpracování a ochraně osobních údajů prostřednictvím technických dat při návštěvě Webové stránky naleznete zde .

Webové stránky třetích stran Naše Webové stránky odkazují na stránky třetích stran, které neprovozujeme a autorizujeme. Takové webové stránky mohou používat soubory cookie a shromažďovat vaše osobní údaje ve shodě s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí. Tyto zásady ochrany soukromí se nevztahují na webové stránky třetích stran; za webové stránky třetích stran neneseme žádnou odpovědnost.
2.4 Dobrovolníci či uchazeči o zaměstnání 
Nadace zpracovává osobní údaje dobrovolníků či uchazečů o zaměstnání pro níže uvedené účely:
Ke zpracování a vyhodnocení vaší žádosti o zaměstnání či dobrovolnickou službu u nás Nadace zpracovává osobní údaje dobrovolníků či uchazečů o zaměstnání, kteří ji kontaktují v souvislosti s nabídkou či poptávkou k uzavření odpovídající smlouvy. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě plnění smlouvy. K tomuto zpracování není zapotřebí souhlasu dotčeného subjektu. 


3. KATEGORIE DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1 Dárci
Nadace zpracovává osobní údaje svých dárců v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů.

Rozsah osobních údajů dárců je především dán obsahem příslušné darovací smlouvy a příslušnými právními předpisy. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, údaje o výši daru, sjednání darovací smlouvy, účelu daru. 
3.2 Obdarovaní (příjemci nadačních příspěvků)
Nadace zpracovává osobní údaje obdarovaných v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů.
Rozsah osobních údajů obdarovaných a potenciálně obdarovaných (tj. žadatelů o nadační příspěvek), které Nadace zpracovává je především dán obsahem příslušné darovací smlouvy a příslušnými právními předpisy. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, údaje o zákonném zástupci obdarovaného, druh a označení zdravotnické či vzdělávací instituce, číslo bankovního účtu, na který má být příspěvek poukázán, druh příspěvku a jeho účel, fotografie a obrazové a video záznamy, údaje týkající se o výše hlavních i vedlejších příjmů žadatele a informace týkající se zařazení žadatele do systému sociálních či jiných dávek a jejich čerpání.

Můžeme též zpracovávat určité citlivé nebo, tzv. „zvláštní“ kategorie Vašich osobních údajů (jak např. údaje o zdravotním stavu, diagnóze a omezeních), avšak pouze u našich pacientů/klientů žádajících a čerpajících nadační příspěvky. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě smlouvy, kterou spolu uzavíráme a dále pak z titulu plnění právní povinnosti, které nám ukládají příslušné právní předpisy. 
3.3 Návštěvníci a uživatelé Webové stránky
Nadace zpracovává osobní údaje návštěvníků a uživatelů Webové stránky v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Rozsah osobních údajů je zejména emailová adresa, případně jiné kontaktní informace, technické informace a data ohledně přístupu k Webové stránce zpracovávané prostřednictvím Cookies.
3.4 Dobrovolníci či uchazeči o zaměstnání 
Nadace zpracovává osobní údaje dobrovolníků či uchazečů o zaměstnání v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů.
Rozsah osobních údajů dobrovolníků či uchazečů o zaměstnání, které Nadace zpracovává je především dán obsahem příslušné darovací smlouvy a příslušnými právními předpisy. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, CV a údaje o profesních zkušenostech.


4. ZDROJE A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje Nadace získává přímo od samotných subjektů.
Nadace za uvedenými účely zpracovává osobní údaje subjektů v listinné i elektronické podobě, manuálně i automatizovaně (tj. za pomoci informační techniky). Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány především zaměstnanci Nadace.


5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Nadace osobní údaje zpracovává primárně svými zaměstnanci. Těm jsou osobní údaje subjektů zpřístupněny v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji subjektů, pouze však v nezbytném rozsahu a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. S třetími osobami spolupracujícími s Nadací (dodavateli) je vždy uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké vyplývají ze zákona a jsou dodržovány Nadací.


6. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ
Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány výhradně na území České republiky.


7. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Nadace zpracovává osobní údaje subjektů pouze po nezbytnou dobu odpovídající účelu zpracování.

Doba zpracování osobních údajů je dána dobou trvání příslušného smluvního vztahu subjektu k Nadaci a dále dobou, po kterou právní předpisy zpracování osobních údajů subjektů ukládají. 


8. PRÁVA SUBJEKTŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při zpracování osobních údajů ze strany Nadace mají subjekty zejména následující práva (dle charakteru konkrétního zpracování):
(a) Právo na přístup k osobním údajům. Subjekt má právo získat od Nadace potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k právními předpisy stanoveným informacím. Nadace v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu může Nadace účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
(b) Právo na opravu. Subjekt má dále právo na to, aby Nadace bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
(c) Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Subjekt má právo na to, aby Nadace bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného subjektu týkají, a Nadace má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených právním předpisem. Právo subjektu se neuplatní v případě, pokud je zpracování osobních údajů subjektu nezbytné pro splnění právní povinnosti Nadace, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených právními předpisy.
(d) Právo na omezení zpracování. Subjekt má právo na to, aby Nadace omezila zpracování jeho osobních údajů, zejména pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených právním předpisem.
(e) Právo na přenositelnost údajů. Poskytl-li subjekt své osobní údaje na základě souhlasu nebo na základě žádosti či za účelem plnění smlouvy, má právo tyto získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci. Subjekt může Nadaci požádat o předání osobních údajů, které se ho týkají, přímo jinému správci.


9. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS 
Obdarovaný má právo kdykoliv odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů, který udělil pro účel uvedený v těchto zásadách a to zasláním oznámení v písemné nebo elektronické formě na email  info@nadaceleontinka.cz Odvoláním souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů Nadací do doby odvolání souhlasu a jeho zákonnost.


10. PRÁVO PODAT STÍŽNOST
Pokud se subjekt domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů ze strany Nadace dochází k porušení příslušných právních předpisů, zejména nařízení, je oprávněn se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.:  +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz/.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato Informace je platná a účinná ke dni 01.03.2023.